Xe đẩy chở đồ-xe tiêm

Tổng số sản phẩm là 10

Bàn típ BT-02

600x400x(700-1200)

Bàn típ BT-01

400x340x(700-1200)

Bàn Y tế BDD-01

1200x600x750

Xe đẩy đồ XDD-02BM

900x600x860

Bàn lấy máu BLM-03

1030x(800-1150)x(750-1100)

Xe đẩy XDI-04-00

670x370x1050

Xe đẩy tiêm XDI-03-00

630x470x910

Xe đẩy XDI-02-04

700x430x1000

Xe đẩy XDI-02-02

620x430x800