Rộng 1000x Sâu 500x Cao 1970mm

Tủ gia đình cánh lùa CA-10A-2K

Rộng 1300x Sâu 550x Cao 1970

Tủ quần áo gia đình CA-8A-1KLG

Rộng 1850 x Sâu 500 x Cao 1970

Tủ gia đình CA-9A-1KL

Rộng 1400 x Sâu 500 x Cao 1970

Tủ quần áo gia đình CA-9A-3KL

Rộng 1400 x Sâu 500 x Cao 1970

Tủ gia đình LK-3N-03TC

Rộng 1400 x Sâu 500 x Cao1850