Nội thất trường học

Tổng số sản phẩm là 40

BÀN HỌC SINH BHS-13-06A

B: 700x450x895-1015 G: 345x410x695-718

Giá thư viện GTV-02-00V

1006x406x2055

Bàn học sinh BHS-16-01

1200x926x750

Bàn sinh viên BSV-05-00

1200x400x750

Bàn sinh viên BSV-03-00

1200x900x750

Bàn sinh viên BSV-02-00

1200x820x750, MB: 400

Bàn học sinh BHS-12-05QD

1200x 500 x 730

Bàn học sinh BHS-19-05

1200x450x650

Bàn học sinh BHS-16-00

B: 1200x850x650 MB:1100x400x18