Cầu là-giá áo-thang gấp

Tổng số sản phẩm là 16

Cầu là CLS-09-00

1200x360x65-750 mm

Cầu là CLS-09-01

1200x360x65-750 mm

Ghế bậc thang GBT-01/02-00

640x500x720mm

Giá treo ZA-15-00

Ø628x1715

Giá treo ZA-14-00

Ø628x1715

Giá áo ZA-13-00

Ø628x1715

Giá phơi ZA-09-01

1215x500x(1275-1515)

Giá phơi ZA-08-01

1355x500x(1240-1600)

Giá phơi quần áo ZA-02-01

1393x500x(1260-1580)