1200x900x750 (mặt bàn: 400)

Bàn sinh viên BSV-02-00CS

1200x820x750 (mặt bàn: 400)

Bàn học sinh BHS-16-01

1200x926x750

Bàn sinh viên BSV-05-00

1200x400x750

Bàn sinh viên BSV-03-00

1200x900x750

Bàn sinh viên BSV-02-00

1200x820x750, MB: 400

Bàn học sinh BHS-12-05QD

1200x 500 x 730

Bàn học sinh BHS-19-05

1200x450x650

Bàn học sinh BHS-16-00

B: 1200x850x650 MB:1100x400x18