Bàn học sinh gia đình

Tổng số sản phẩm là 12

BÀN HỌC SINH BHS-14-07A (xanh)

B: 800x500x580-630 G: 380x655x745x340-430

Bàn học sinh BHS-14-07CS

B: 800x500x590-680 G: 380x430x745

BÀN HỌC SINH BHS-13-06A

B: 700x450x628-748 G: 345x410x695-718

Bàn học sinh BHS-13-06

B: 700x450x628-748 G: 345x410x695-718

Bàn học sinh BHS-13-07

B: 1000x600x1030 G: 345x410x740

Bàn học sinh BHS-14-07

B: 800x500x680 G: 380x430x745

Bàn học sinh BHS-13-09

1000x600x1290

Bàn học sinh BHS-13-08

1000 x 600 x 1470

Bàn chữ nhật BCN-04-01

750x510x290