Bàn học sinh gia đình

Tổng số sản phẩm là 8

Bàn học sinh BHS-13-09

1000x600x1290

Bàn học sinh BHS-13-08

1000 x 600 x 1470

Bàn học sinh BHS-13-06

B: 700x450x628-748 G: 345x410x695-718

Bàn học sinh BHS-13-07

B: 1000x600x1030 G: 345x410x740

Bàn chữ nhật BCN-04-01

750x510x290

Bàn chữ nhật BCN-04-00

585x405x290

Bàn chữ nhật BCN-03-00

450x300x190

Bàn học sinh BHS-14-07

B: 800x500x680 G: 380x430x745