TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2016 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ