THÔNG BÁO V.V XỬ LÝ SỐ CỔ PHẦN KHÔNG CHÀO BÁN HẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG