THÔNG BÁO V.V THÔNG QUA KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG