THÔNG BÁO V.V THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TỪ 201 TỶ LÊN 210.965 TỶ ĐỒNG TỪ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG