THÔNG BÁO V.V ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM