Thông báo V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019