THÔNG BÁO V.V: CHI TRẢ 2% CỔ TỨC CÒN LẠI CỦA NĂM 2017 BẰNG TIỀN CHO NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM