Thông báo tạm ứng chi cổ tức 20% năm 2018 bằng tiền cho người sở hữu chứng khoán tại Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam