Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên 2019