NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGÀY CHI TRẢ CỔ TỨC