ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT (DÀNH CHO NHÓM CỔ ĐÔNG)