CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 BẰNG TIỀN MẶT CHO NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM