Cửa hàng nội thất Nhất Hương

Số 255 -257 Phố Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh

0913508135