ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG XUÂN HÒA 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG XUÂN HÒA 2017 1

Ngày 27/3/2017 tại Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội có sự tham gia của hơn 73 cổ đông, đại diện cho hơn 94% cổ phần phổ thông có quyền dự họp dưới sự điều khiển của ông Đào Đức Chính – Chủ tịch HĐQT, ông Lê Duy Anh – thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, và các thành viên HĐQT ông Đoàn Hương Sơn, ông Trần Minh Hoàng, bà Đặng Thanh Thùy.

Thay mặt Ban điều hành, ông Lê Duy Anh – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2016. Năm 2016 là trọn năm đầu tiên công ty Xuân Hòa hoạt động hoàn toàn theo mô hình công ty cổ phần, năm bản lề cho quá trình đổi mới, phát triển của công ty. Lãnh đạo công ty nhận định tình hình kinh tế xã hội trong nước, quốc tế 2016 cũng có nhiều điểm thuận lợi và khó khăn cho điều hành hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam năm 2017 cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

– Tình hình hoạt động của HĐQT công ty năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017

– Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

– Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

– Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

– Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

– Thông qua phương án khen thưởng HĐQT, ban Tổng giám đốc năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

– Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

– Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.

– Thông qua phương án sử dụng quỹ đất hiệu quả cho công ty.

– Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty

– Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông công ty CP Xuân Hòa VN đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ý kiến của bạn