ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 – CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM 

Ngày 26/03/2018, Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (Xuân Hòa) đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên 2018, với các hoạt động chính bao gồm: thông qua các báo cáo hoạt động, các tờ trình và nghị quyết đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 -  CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM  1

Đại hội có sự tham gia của các cổ đông dưới sự chủ tọa của Ông Đào Đức Chính – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) – cùng các thành viên HĐQT gồm: Ông Đoàn Hương Sơn, Ông Lê Duy Anh, Ông Lê Việt Bằng và Bà Đặng Thanh Thùy.
Tại sự kiện, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)  đã nghe và thảo luận các báo cáo sau:
– Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018;
– Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018. Theo đó, các kết quả doanh thu và thu nhập khác của năm 2017 đạt mục tiêu đề ra; Lợi nhuận năm 2017 tăng 166,6% so với năm 2016. Xuân Hòa đặt mục tiêu Tổng doanh thu cho năm 2018 là 468 tỷ đồng;
–  Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch họat động năm 2018 ;
Cũng tại sự kiện, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam năm 2018 đã nhất trí thông qua các nội dung quan trọng sau:
1.    Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017 & Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018;
2.    Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
3.    Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017;
4.    Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018;
5.    Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
6.    Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 & Kế hoạch hoạt động năm 2018;
7.    Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam;
8.    Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán;
9.    Thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty có cùng ngành nghề kinh doanh ;
10.   Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược;
11.  Thông qua phương án khen thưởng HĐQT, BĐH năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Phân phối lợi nhuận 2017, thù lao HĐQT & BKS 2018;
12.   Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;
13.    Thông qua Tờ trình thay thế thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đã đạt được thành công tốt đẹp và bế mạc vào lúc 12h00 ngày 26/03/2018.

CÔNG TY CP XUÂN HÒA VIỆT NAM

Ý kiến của bạn