Ghế nhân viên GNV-25-00

570 x 520 x (900-1020)  Rc 320

Ghế nhân viên GNV-24-00

570 x 520 x (880 - 1000) Rc320

Ghế giám đốc GGD-13-00

680x(500-600)x(1175-1235)

Ghế giám đốc GGD-15-01

670x(490-570)x(1180 - 1260)

Ghế giám đốc GGD-15-00

670x(490-570)x(1100-1180)

Ghế giám đốc GGD-12-00

680x(500-600)x(1175-1235)

Ghế trưởng phòng GTP-12-00

575x(445-525)x(1120-1200)

Ghế trưởng phòng GTP-16-00

640x(450-550)x(1050-1150)

Ghế trưởng phòng GTP-15-00

640x(460-560)x(1170-1270) Rc 320